ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള എൻ‌ ആർ‌ ഐ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റിന് എംബസ്സിയിൽ നേരിട്ടെത്താം

മനാമ: ഇന്ത്യൻ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനായി എൻ‌ ആർ‌ ഐ സീറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എൻ‌ ആർ‌ ഐ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റിനായി എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 12 മുതൽ 12: 30 വരെ സന്ദർശിച്ചു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി.

എൻ‌ആർ‌ഐ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻ‌കൂട്ടി നിയമനം എടുക്കാതെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയത്തു നേരിട്ട് എത്താവുന്നതാണ്.